Polityka RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby zadbać o ochronę danych osobowych. Przetwarzane przez nas dane osobowe są bezpieczne, a wyrażone zgody na ich zbieranie i przetwarzanie w każdej chwili mogą zostać wycofane lub zmodyfikowane. W przypadku braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy nas poinformować o swoim sprzeciwie za pomocą stosownego oświadczenia wysłanego na nasz adres korespondencyjny lub konto e-mail wskazane w danych teleadresowych.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe gromadzimy w następujących celach: zawierania i realizacji łączącej umowy oraz świadczenia oferowanych usług, realizacji zamówień, płatności, jak również obsługi reklamacji, realizacji obowiązków sprawozdawczości i obowiązków przewidzianych prawem, takich jak wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, a także ich archiwizowanie, ochrona praw, w tym egzekwowanie zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych, prowadzenia działań marketingowych produktów i usług, w tym wysyłania informacji handlowych na podstawie wyrażonych odrębnych zgód.

Możemy przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszej informacji:

  1. Podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę współpracy (powierzenie przetwarzania danych) w celu realizacji łączących umów, realizacji obowiązków przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu w rozumieniu przepisów RODO. W szczególności możemy pod powierzać dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Wyżej wymienione podmioty będą zobowiązane na mocy zawartych umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami im przekazanymi,
  2. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim - w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków wymaganych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom oraz innym organom władzy, niezależnym doradcom zewnętrznym lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Dołożymy wszelkich starań, aby stosowane środki i procedury bezpieczeństwa - techniczne i organizacyjne, zapewniały wymaganą prawem ochronę danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez nas i/lub podmioty przetwarzające dane, tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń.

Ponadto informujemy, iż istnieje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub modyfikacji, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia lub całkowitego usunięcia udzielonych zgód marketingowych oraz wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji wyżej wymienionych uprawnień, należy wysłać stosowną dyspozycję na adres korespondencyjny lub konto e-mail wskazane w danych teleadresowych.

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl