Slide

Administracja Cmentarzy Komunalnych i Usługi Pogrzebowe

 

UWAGA:

Administracja Cmentarzy Komunalnych w Nysie informuje, iż do dnia 18.10.2023r. wszelkie sprawy administracyjne oraz usługowe prosimy zgłaszać pod numerem: 692 292 555

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej EKOM sp. z o.o. jest podmiotem administrującym i utrzymującym cmentarze komunalne w Nysie.

Administracja cmentarzy

 • Prowadzenie ksiąg ewidencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy oraz prowadzenie ewidencji pobranych opłat,
 • Dokumentowanie dokonanych usług cmentarnych
 • Dochodzenie w trybie postępowania sądowego i egzekucyjnego wszelkich należności z tytułu pobieranych opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych,
 • Wskazywanie lokalizacji miejsc pochówków, ustalaniu terminów i warunków pogrzebu,
 • Likwidacja grobów nieopłaconych,
 • Organizacja ekshumacji zwłok i szczątków na żądanie prokuratury lub sądu

Utrzymanie cmentarzy

 • Bieżące utrzymanie czystości cmentarzy i obiektów z zastosowaniem odpowiedniej technologii w sezonie letnim i zimowym,
 • Bieżące utrzymanie porządku i czystości w okresie letnim i zimowym na chodnikach przylegających bezpośrednio do granicy działek cmentarzy,
 • Systematyczne wykaszanie traw na terenie cmentarzy, trawników przed cmentarzami, pomiędzy grobami oraz koszenie starych zaniedbanych grobów,
 • Bieżąca podcinka i pielęgnacja żywopłotów i krzewów,
 • Okrzesywanie drzew (usuwanie odrostów korzeniowych, młodych pędów i gałęzi kolidujących z grobami oraz alejkami),
 • Wycinka drzew i krzewów po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia,
 • Bieżące odchwaszczanie alejek,
 • Wykonywanie bieżącej konserwacji i napraw oraz utrzymanie obiektów (w tym dokonywanie przeglądów okresowych i prowadzenie innej dokumentacji obiektów przewidzianych przepisami prawa), urządzeń, instalacji, ogrodzenia i nawierzchni alejek znajdujących się na terenie cmentarzy,
 • Wyposażenie cmentarzy w dostateczną ilość pojemników na odpady, utrzymanie porządku wokół kontenerów oraz nadzór nad koniecznością wywozu nieczystości płynnych,
 • Egzekwowanie przestrzegania regulaminu cmentarzy, który powinien być umieszczony na każdym cmentarzu w miejscu ogólnie dostępnym, zgodnym z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Nysie.
 • Zapewnienie prawidłowej eksploatacji administrowanych obiektów wraz z całodobowym dozorem.

Lokalizacja Cmentarzy Komunalnych w Nysie

nowe logo nysy

logo ekom biale

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
EKOM sp. z o.o. w Nysie
ul. Piłsudskiego 32, 48-303 Nysa
+48 77 435 86 05
ekom@ekom.com.pl